نحوه استعلام دستگاهها | تکفام نحوه استعلام دستگاهها – تکفام

  • 021-88600320
  • info@takfam.ir

نحوه استعلام دستگاهها

نحوه استعلام دستگاهها

بنا بر دستور مدیر کل اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت استعلام دستگاهها از طریق آن مدیریت و سایت مربوطه مقدور می باشد.